Victorino Martín, Premio Nacional de Tauromaquia 2016