Fara intenta poner un rastreador en el coche de Hassaim Haqqani