El alcalde de Serra da explicaciones a la concejala