Jorge Lorenzo se lleva el G.P. San Marino

Jorge Lorenzo se lleva el G.P. San Marino